Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat na Rzecz Nowej Ewangelizacji, 32-422 Stadniki 81, z oznaczeniem Oferenta oraz z dopiskiem: „Postępowanie Konkurencyjne na wybór Oferenta w projekcie pn. „Specjalistyczne Centrum Wsparcia – „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”, w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00. Oferty można składać osobiście w dni powszednie w godzinach 9:00–15:00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera (liczy się data wpływu Oferty do Organizatora, a nie data nadania u operatora pocztowego).

Szczegóły znajdują się w załączonej dokumentacji.

a) Regulamin_postępowania_konkurencyjnego

b) Zał_1_do_Umowy_formularz_zestawienie_kosztów

c) Zał_2_do_Umowy_Karta_nadzoru_autorskiego

d) Zał_3_do_Umowy_Protokół_cz_I

e) Zał_3a_do_Umowy_Protokół_cz_II

f) Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_Wniosek_o_dopuszczenie

g) Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_Istotne_postanowienia_umowy

h) Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_Pokwitowanie