Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Fundacji Profeto.pl – Sercański Sekretariat na Rzecz Nowej Ewangelizacji, 32-422 Stadniki 81, z oznaczeniem Oferenta oraz z dopiskiem: „Postępowanie nr 2 na wybór Oferenta w projekcie pn. „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”, w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 10:00. Oferty można składać osobiście w dni powszednie w godzinach 9:00–15:00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera (liczy się data wpływu Oferty do Organizatora, a nie data nadania u operatora pocztowego).

Szczegóły znajdują się w poniżej załączonej dokumentacji.

a) Regulamin postępowania konkurencyjnego nr 2

b) Załącznik nr 1 do postępowania - Formularz oferty

c) Załącznik nr 2 do postępowania - Wzór umowy

d) Załącznik nr 3 do postępowania - Formularz cenowy

e) Załącznik nr 4 do postępowania - Dokumentacja projektowa

f) Załącznik nr 5 do postępowania - Wykaz robót

g) Załącznik nr 6 do postępowania - Wykaz osób

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat na Rzecz Nowej Ewangelizacji informuje, że Postępowanie konkurencyjne nr 2 prowadzone w celu wyboru Oferenta na generalnego wykonawcę robót budowlanych w ramach projektu pn. „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”, zostało rozstrzygnięte.

Wykonawcą wybranym w drodze postępowania została firma: TISO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szparagowej 4a lok. 3, NIP 5272794583.